319. AKŎ: Pơkơyar Đĭ Bĕ Tơlơi Brơi Pơyơr Ta

319. AKŎ: Pơkơyar Đĭ Bĕ Tơlơi Brơi Pơyơr Ta

Posted on Posted in Uncategorized

Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 319. AKŎ: Pơkơyar Đĭ Bĕ Tơlơi Brơi Pơyơr TaTƠÑA: Yua hơget Ơi Adai či brơi thim kơ hlơi pô thâo hluh laih anŭn ăt či mă pơđuaĭ hĭ hơget tơlơi ƀing đaŏ ñu pơmĭn ñu hơmâo mơ̆n lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ Markôs 4:25 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Ding kơna Markôs čih pơruai glaĭ yom biă mă tơlơi Yang Yêsu pơtô pơhrăm tui anai, “Yuakơ hlơi pô hơmâo dơ̆ pă tơlơi thâo hluh, Ơi Adai či brơi thim dơ̆ng yơh. Hlơi pô ƀu hơmâo ôh tơlơi thâo hluh, wơ̆t tơdah hơget tơlơi thâo hluh ñu pơmĭn ñu hơmâo, Ơi Adai či mă pơđuaĭ hĭ hơget tơlơi ñu hơmâo anŭn mơ̆n,” kiăng laĭ, Yang Yêsu pơtô kơtang biă mă kơ tơlơi brơi thâo yua tơlơi brơi pơyơr ƀôdah gơnam brơi pơyơr Ơi Adai pha brơi kơ ƀing đaŏ mơ̆ng tơlơi dưi Yang Bơngăt Hiam, kar hăng tơlơi thâo ngă bruă hiam amăng Sang Ơi Adai amăng tŏng krah ƀing djru đaŏ ƀôdah thâo ngă bruă djru kơ ƀing arăng yuakơ anăn Khua Yang. Ơi Adai pha brơi abih bang tơlơi brơi pơyơr kơ ƀing ană bă Ñu kiăng kơ thâo mă bruă kơ Ñu wơ̆t tơdah anŭn jing hơbruă anet ƀôdah hơbruă prŏng, kiăng kơ thâo pŏk pơlar tơlơi dưi jing ană plơi Ơi Adai ƀơi lŏn tơnah anai.

(2) Markôs čih pơruai tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang ƀing đaŏ thâo hluh hăng mă tŭ tơlơi pơtô yom anai mơ̆ng Khua Yang kơ tơlơi tơdah pô đaŏ ƀu kiăng yua ôh tơlơi brơi pơyơr Khua Yang pha brơi kơ ñu, sĭt tơlơi brơi pơyơr anŭn či rơngiă hĭ yơh mơ̆ng tơlơi hơdip ñu, kiăng laĭ, ñu rơngiă hĭ yơh mông mơyŭn kiăng kơ tŭ mă tơlơi mơak bă blai Ơi Adai Ama ƀuăn brơi kiăng kơ hơmâo yơh. Tơdah pô đaŏ pơmĭn ñu hơmâo tơlơi rơgơi tơlơi thâo hluh mơ̆ng Ơi Adai pha brơi, samơ̆ ƀu kiăng ngă bruă anŭn djru kơ ƀing ayŏng amai adơi đaŏ ƀôdah djru kơ arăng kiăng pơư pơang anăn Ama ôh, sĭt hơdôm tơlơi rơgơi thâo hluh anŭn či răm rơngiă hĭ abih yơh wơ̆t tơdah ñu pô pơmĭn ñu ăt dŏ hơmâo, kiăng laĭ ñu anŭn rơngiă hĭ tơlơi bơni hiam amăng tơlơi hơdip ñu kơ tơlơi bruă anŭn yơh. Kar hăng Ơi Adai pha brơi kơ ih tơlơi khăp kiăng kơ thâo khăp kơ arăng, samơ̆ ih ƀu ngă tui ôh, sĭt tơlơi khăp mơyŭn hiam Khua Yang pha brơi anŭn či rơngiă hĭ mơ̆ng ih yơh, yuakơ ih ƀu đaŏ kơnang kơ Khua Yang kiăng kơ ngă tơlơi bruă khăp anŭn ôh.

(3) Jing ƀing ană bă Khua Yang laih, brơi kơ ƀing ta thâo pơmĭn sĭt bĕ kơ mơta tơlơi Ơi Adai Ama hơmâo pha brơi kơ ƀing ta amăng tơlơi hơdip kiăng kơ ƀing ta thâo ngă bruă hiam klă amăng anăn Khua Yang. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang, brơi kơ ƀing ta thâo thâo pơmĭn kơ tơlơi thâo hluh tơlơi rơgơi Khua Yang Ơi Adai pha brơi kơ ƀing ta kiăng kơ pơkơyar đĭ hăng pơkơmlai rai tơlơi bruă hiam klă mơ̆ng tơlơi rơgơi thâo hluh Ñu pha brơi anŭn bĕ, yuakơ tơdah ƀing ta ngă nanao, Ñu či brơi thim lu hloh kiăng kơ ƀing ta thâo pơư pơang anăn Ñu nanao ƀơi anăp mơnuih mơnuih. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo hơdip đĭ kơyar nanao bĕ kiăng kơ prŏng tui amăng tơlơi rơgơi thâo hluh tơlơi bruă Khua Yang kiăng kơ ƀing ta ngă tui hăng tơlơi khăp pap prŏng prin Ñu nanao. Bơni hiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *