321. AKŎ: Mă Bruă Ơi Adai Hăng Abih Pran Jua Bĕ

321. AKŎ: Mă Bruă Ơi Adai Hăng Abih Pran Jua Bĕ

Posted on Posted in Uncategorized

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 321. AKŎ: Mă Bruă Ơi Adai Hăng Abih Pran Jua BĕTƠÑA: Yua hơget ƀing ta khŏm mă bruă kơ Khua Yang Ơi Adai ta hăng abih jua pơmĭn abih tơlơi hơdip ta lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ 2 Timothe 2:15 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Ding kơna pơjao Paul čih pơtô yom biă mă tơdang ñu pơtrŭt pơđu̱r tui anai, “Mă bruă hăng abih jua pơmĭn ih bĕ kiăng kơ Ơi Adai pơrơklă ih. Anŭn jing pô mă bruă ƀu mlâo mlañ ôh laih anŭn thâo pơtô djơ̆ kơ boh hiăp tơlơi sĭt yơh,” kiăng laĭ, Khua Yang Ơi Adai thâo krăn abih bang tơlơi pơmĭn pran jua tơlơi hơdip hlơi pô Ñu ruah iâu jing ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu hăng đuaĭ tui mă bruă kơ Ñu, yuakơ Ñu jing Ơi Adai thâo hlo̱m. Yuakơ anŭn yơh, ding kơna pơjao Paul iâu mơthưr pơtrŭt pơđu̱r sĭt kơ tơlơi kiăng kơ rĭm čô mơnuih đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, boh nik ñu, ƀing hlơi pô Khua Yang iâu laih kiăng kơ mă bruă kơ Ñu, brơi thâo mă bruă hăng abih jua pơmĭn bĕ, tơdang ñu ngă kar hăng anŭn sĭt yơh Ơi Adai hơmâo pơrơklă brơi laih kơ tơlơi bruă ñu ngă anŭn jing djơ̆ tui hăng tơlơi Ñu kian̆g. Tơlơi Khua Yang kiăng ƀơi anai jing tơlơi mă bruă kơ Ñu ƀu hơmâo tơlơi mlâo mlañ huĭ hyưt ôh, samơ̆ hăng tơlơi khĭn hơduah sem ƀô̆ mơta Ñu kiăng kơ pơlar Tơlơi Pơthâo Hiam Ñu kơ abih bang mơnuih mơnam thâo krăn yơh.

(2) Ding kơna pơjao Paul čih pơtô tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang ƀing đaŏ thâo ngă bruă djai hrŏm hăng Khua Yang hơdip hăng Khua Yang, kiăng laĭ kơ tơlơi pơgop sa hrŏm hăng Ñu amăng tơlơi bruă Ñu jao brơi yơh. Tơdang ngă bruă Khua Yang jao brơi, brơi kơ rĭm čô thâo mă bruă gir run dŏ gah yŭ tơlơi Khua Yang git gai nanao yơh, yuakơ anŭn jing hơdră jơlan Ñu kiăng yua ƀing ding kơna Ñu thâo pơguh pơang anăn Ơi Adai Ama. Tơdang ƀing mă bruă Ơi Adai pơtô pơhrăm đuaĭ tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng, sĭt yơh ƀing gơñu tŭ tơlơi Ơi Adai pơrơklă brơi kơ ƀing gơñu yơh, kiăng laĭ, Ơi Adai git gai dui ba ƀing gơñu amăng rĭm yak rơbat hơdip hơdơ̆ng ƀlơ̆ng hyu kơ tơlơi bruă Ñu yơh. Ding kơna pơjao Paul ăt pơtă kơ abih bang ƀing đaŏ ta kiăng kơ thâo hơdip tŏng ten nanao hăng Khua Yang, yuakơ Ñu nanao dŏ tŏng ten hăng tơlơi Ñu ƀuăn kơ ƀing ană bă Ñu laih anŭn ăt či djă̱ kơjăp tơlơi ƀuăn Ñu hlŏng truh pơ hơnăl tuč yơh. Sa amăng tơlơi bruă pơrai hĭ tơlơi pơrơklă Ơi Adai kơ ƀing ană bă Ñu jing tơdah ƀing gơñu pơrơjăh tă tăn ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng kơ tơdruă ôh, anŭn jing tơlơi bruă kơ rĭm čô ană bă Ơi Adai khŏm pơpĕ đuaĭ hĭ ataih yơh.

(3) Jing ƀing đaŏ kơnang đuaĭ tui laih Yang Yêsu, brơi kơ ƀing ta thâo mưn tŭ bĕ hơdôm tơlơi ƀing ta hơdip hơdơ̆ng đuaĭ tui Khua Yang hlŏng truh pơ ră anai; ƀing ta hơmâo hơdip đuaĭ tui tơlơi Khua Yang kiăng mơ̆? Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Yang Krist hơi, brơi kơ ƀing ta thâo mă bruă kơ Khua Yang ta hăng abih jua pơmĭn ta bĕ, yuakơ Khua Yang kiăng kơ ƀing ta kơnơ̆ng thâo mă bruă kơkuh pơpŭ kơ hơjăn Ñu đôč yơh. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo tŭ mă tơlơi pơrơklă mơ̆ng Khua Yang ta nanao bĕ, yuakơ Ñu nanao kiăng kơ yua ƀing ta amăng tơlơi bruă yom pơphan Ñu hlŏng truh pơ hrơi Ñu či trŭn rai dơ̆ng. Bơni hiam.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *