318. AKŎ: Tơlơi Čang Rơmang Hơdip Kơ Mơnuih Đaŏ Kơ Krist

318. AKŎ: Tơlơi Čang Rơmang Hơdip Kơ Mơnuih Đaŏ Kơ Krist

Posted on Posted in Uncategorized

Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 318. AKŎ: Tơlơi Čang Rơmang Hơdip Kơ Mơnuih Đaŏ Kơ KristTƠÑA: You hơget Yang Yêsu tơdơi kơ Ñu hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai, ăt dŏ glaĭ pơƀuh brơi kơ ƀing ding kơna Ñu amăng pă̱pluh hrơi hlâo kơ Ñu đĭ glaĭ pơ adai adih lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ Bruă Mơnuă 1:3 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Ding kơna Luk čih pơruai yom biă mă tơdang ñu ruai tui anai, “Tơdơi kơ Ñu tŭ gleh tơnap hăng djai laih, Ñu pơƀuh rai Ñu pô kơ ƀing gơñu laih anŭn pơrơklă kơ tơlơi Ñu hlak hơdip. Ñu pơƀuh rai nanao kơ ƀing gơñu tơdang amăng pă̱pluh hrơi laih anŭn pơruai laih kơ ƀing gơñu kơ tơlơi hiư̆m Ơi Adai či git gai mơnuih mơnam,” kiăng laĭ, Yang Yêsu hơmâo hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai, ƀu djơ̆ Ñu hlŏng đuaĭ hĭ mơta ôh, samơ̆ Ñu ăt dŏ glaĭ pă̱pluh hrơi ƀơi lŏn tơnah anai kiăng kơ pơrơklă kơ tơlơi Ñu hơdip glaĭ sĭt mơ̆ng mơnuih djai kiăng kơ pơkơjăp brơi kơ ƀing ding kơna Ñu kơ tơlơi bruă Ñu hơdip hlŏng lar laih anŭn kơ tơlơi bruă Ơi Adai či pơjing rai tơlơi phrâo amăng pran jua tơlơi pơmĭn hlơi pô đaŏ kơnang đuaĭ tui Ñu. Anŭn yơh jing tơlơi bruă phrâo hăng hiam klă biă mă yơh kơ abih bang ƀing ană bă ană plơi Khua Yang tơdang dŏ gah yŭ tơlơi dưi Dêh Čar Ơi Adai git gai wai lăng.

(2) Ding kơna Luk čih tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang ƀing đaŏ thâo krăn sĭt kơ tơlơi Yêsu hơmâo hơdip glaĭ laih, Yang Yêsu jing Ană Triu Ơi Adai sit jing Pô dưi hĭ laih hăng tơlơi djai ră anai hơmâo hơdip glaĭ kiăng pơrơklă sĭt kơ tơlơi Ñu ăt jing Pô Pơklaih kơ abih bang mơnuih mơnam mơ̆n. Anŭn yơh jing tơlơi čang rơmang hơdip prŏng prin biă mă kơ abih bang ƀing hlơi pô đuaĭ tui kiăng kơ hơdip tui hăng tơlơi Khua Yang kiăng. Anŭn ăt kiăng laĭ kơ tơlơi Ơi Adai ăt či pơhơdip glaĭ kơ abih bang hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ană ăt či hơdip kar hăng anŭn mơ̆n sa hrơi tơdơi tơdang Khua Yang wơ̆t glaĭ pơ lŏn tơnah anai tal dua dơ̆ng.

(3) Jing ƀing đaŏ kơnang laih kơ Yang Yêsu, brơi kơ ƀing ta thâo pơmĭn sĭt bĕ kơ tơlơi Khua Yang ƀu djơ̆ djai nanao dŏ amăng pơsat ôh, samơ̆ Ñu hơmâo hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai hăng hơmâo tơlơi dưi hlŏng lar laih kiăng kơ pha brơi tơlơi čang rơmang hơdip kơ ƀing ta. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Yang Krist hơi, brơi kơ ƀing ta thâo pơmĭn sĭt bĕ kơ tơlơi kơnơ̆ng hơjăn Yang Krist đôč yơh dưi pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆ng tơlơi soh sat ta pô wơ̆t hăng tơlơi dưi pơhơdip glaĭ ƀing ta kiăng kơ hơdip hlŏng lar hăng Ñu. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo đaŏ kơnang kơkuh pơpŭ đuaĭ tui Khua Yang ta nanao amăng abih tơlơi hơdip bĕ. Bơni hiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *