323. AKŎ: Dŏ Kle̱p Kơjăp Amăng Khua Yang Bĕ

323. AKŎ: Dŏ Kle̱p Kơjăp Amăng Khua Yang Bĕ

Posted on Posted in Uncategorized

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 323. AKŎ: Dŏ Kle̱p Kơjăp Amăng Khua Yang Bĕ

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 33:18 tui hăng gah yŭ anai.

1. Pô čih Tơlơi Adoh Bơni Hơơč anai čih pơtô yom biă mă tơdang ñu laĭ tui anai, “Samơ̆ mơta Yahweh lăng wai ƀing hlơi pô thâo huĭ pơpŭ kơ Ñu, jing ƀing đaŏ kơčăng amăng tơlơi khăp hiam klă Ñu,” kiăng laĭ, ƀing hlơi pô thâo huĭ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai jing ƀing đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ rup trah kiăng kơ pioh hơjăn Ơi Adai yơh jing Pô phŭn amăng tơlơi hơdip ñu pô, jing pô Ơi Adai khăp wai lăng răk rong hăng bơni hiam biă mă yơh. Tơdang ñu thâo huĭ pơpŭ kiăng laĭ ñu thâo đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi soh sat kiăng kơ hơduah mơta tơlơi pơmơak kơ Ơi Adai, ñu anŭn Ơi Adai pha brơi jua pơmĭn kơjăp hơdơ̆ng laih anŭn jua bơngăt dưi dŏ ƀơi anăp mơta Khua Yang nanao yơh kiăng kơ thâo đaŏ kơnang răng kơčăng amăng abih tơlơi bruă ñu ngă, yuakơ Khua Yang Ơi Adai bơni hiam kơ ñu amăng djŏp hơdră jơlan ñu ngă pơguh pơang anăn Ơi Adai yơh.

2. Pô čih črăn Tơlơi Adoh Bơni Hơơč anai čih pơruai tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang ƀing đaŏ kơnang kơ Khua Yang Ơi Adai thâo krăn mưn tŭ tơlơi khăp pap prŏng prin Ơi Adai yơh tơdang đuaĭ tui kơkuh pơpŭ kơ hơjăn Yahweh Ơi Adai sĭt. Tơdang Ơi Adai bơni hiam kơ ñu, sĭt Khua Yang či pơklaih hĭ ñu anŭn mơ̆ng tơlơi gleh tơnap huĭ hyưt kiăng kơ pơdjŏp brơi rĭm hrơi tơdang ñu anŭn bưp djơ̆ hrơi rơpa glar amăng tơlơi hơdip, laih anŭn răng pơgang brơi nanao yơh brơi kơ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu tơdang gŏ bưp djơ̆ tơlơi gleh tơnap. Bruă kơ pô đaŏ anŭn jing tơlơi ñu khŏm dŏ kle̱p pơgop sa kiăng kơ huĭ pơpŭ hăng kơkuh pơpŭ kơ hơjăn Khua Yang Ơi Adai đôč yơh.

3. Brơi kơ ƀing ta thâo pơmĭn sĭt kơ tơlơi kiăng kơ thâo hơdip hơdơ̆ng pơmơak kơ Khua Yang amăng djŏp anih hơdip, yuakơ Yahweh Ơi Adai nanao lăng wai hăng bơni hiam kơ hlơi pô đuaĭ tui Ñu hăng abih jua pơmĭn. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Yang Krist hơi, brơi kơ ƀing ta thâo đaŏ kơčăng sĭt nik bĕ kiăng kơ thâo dŏ kơjăp amăng Khua Yang laih anŭn thâo pơpŭ pơyom kơ Khua Yang jing mrô sa amăng tơlơi hơdip ta. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo huĭ pơpŭ đaŏ kơčăng kơ Ñu nanao bĕ. Bơni hiam.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *