322. AKŎ: Mơak Tŭ Mă Bĕ Tơlơi Pơkhư̆ Pơhrăm

322. AKŎ: Mơak Tŭ Mă Bĕ Tơlơi Pơkhư̆ Pơhrăm

Posted on Posted in Uncategorized

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 322. AKŎ: Mơak Tŭ Mă Bĕ Tơlơi Pơkhư̆ PơhrămTƠÑA: Yua hơget ƀing đaŏ ta khŏm tŭ mă tơlơi pơkhư̆ pơhrăm taih pơkra amăng tơlơi hơdip ta jing tơlơi pơhrăm yom pơphan lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ Hêbrơ 12:6 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Pô čih hră Hrêbrơ anai čih pơtô yom biă mă yơh kơ tơlơi pơkhư̆ pơkra pơtô laĭ kơ tơdruă tui anai, “Yuakơ Yahweh pơkhư̆ pơhrăm hlơi pô Ñu khăp, kar hăng sa čô ama taih pơkra hlơi pô ñu yap jing ană đah rơkơi ñu yơh,” kiăng laĭ, tơlơi pơkhư̆ pơhrăm ƀôdah tơlơi taih pơkra jing yom pơphan biă mă yơh kơ abih bang ƀing ană bă Ơi Adai tơdang bưp djơ̆, yuakơ anŭn jing tơlơi djru pơjing brơi amăng gah lăm gơñu kơnuih kar hăng kơnuih Yang Krist yơh tơdang ƀing gơñu dưi găn hĭ. Tơdang bưp djơ̆ tơlơi truh tơl sat amăng tơlơi hơdip, ƀing đaŏ khŏm pơmĭn kơ tơlơi anŭn jing sa tơlơi hiam, yuakơ Ơi Adai Ama hlak pơtô pơhrăm ƀôdah pơkhư̆ pơkra hăng ƀư̆ glaĭ hơdôm tơlơi wĕ wŏ aka ƀu tơpă hiam ƀơi anăp Ñu, kiăng kơ pô anŭn jing hiam klă rơgoh hiam kar hăng Yang Ană yơh. Yuakơ anŭn yơh, ƀing đaŏ anăm brŏk ƀuăh ôh yuakơ tơlơi truh tơl truh ƀơi ƀing gơñu hăng pơruă hĭ ƀing gơñu gah drơi jan, tơlơi pơmĭn laih anŭn gah tơlơi hơnơ̆k pơpư̆.

(2) Pô čih hră Hêbrơ anai čih pơtô tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang ƀing ană bă Ơi Adai thâo hơ̆k mơak tŭ ju̱m djŏp mơta tơlơi hiam ƀôdah sat yơh truh amăng tơlơi hơdip, ƀu djơ̆ kiăng kơ brŏk ƀuăh kơ Ơi Adai Ama ôh, samơ̆ kiăng kơ hrăm prŏng tui amăng tơlơi khăp pap Khua Yang nanao. Ñu ăt kiăng kơ rĭm čô ƀing đaŏ thâo yap kơnăl bĕ kơ tơlơi pơkhư̆ pơkrăm hăng taih pơkra jing tơlơi pơkơjăp brơi ƀing gơñu jing ană bă Ơi Adai yơh, yuakơ tơlơi khăp pap Ơi Adai hlak pơrơđah prŏng ƀơi ƀing hlơi pô hlak dŏ tơlơi gleh tơnap kar hăng anŭn, laih anŭn anăm wơr bĭt hĭ ôh ƀơi hơnăl tuč, anŭn či jing hĭ tơlơi bơni hiam prŏng biă mă yơh tơdang găn hĭ laih tơlơi lông lăng, tơlơi plư ƀôdah tơlơi pơkhư̆ pơhrăm anŭn.

(3) Brơi kơ ƀing ta jing ƀing đaŏ kơnang kơ Khua Yang thâo pơmĭn pơñen bĕ kơ tơlơi pơkhư̆ pơkra hăng pơtô pơhrăm ƀing ta mă tŭ laih, yuakơ ƀing ta jing ƀing mơnuih Ơi Adai khăp biă mă yơh tơl Ñu brơi kơ tơlơi anŭn truh ƀơi ƀing ta kiăng kơ ƀing ta jing hrup hăng kơnuih Ană Ñu, Yang Yêsu Krist. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Yang Krist hơi, brơi kơ ƀing ta thâo khăp bĕ kơ Ơi Adai Ama ta hăng abih pran jua tơlơi pơmĭn jua bơngăt ta, kiăng kơ ƀing ta thâo tŭ mă tơlơi pơkhư̆ pơkra yom pơphan amăng tơlơi hơdip jing brơi kơ ƀing ta dưi prŏng kơjăp tui nanao amăng Ñu. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo mơak mơai bĕ abih bang tơlơi truh tơl amăng tơlơi hơdip hăng tơlơi dưi mơyang Yang Bơngăt Hiam dui ba. Bơni hiam.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c04/h06/mnt/181932/domains/gracemontagnardalliancechurch.org/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *