320. AKŎ: Pơkơ̆ng Hĭ Bĕ Bah Jơlah Amăng Khua Yang

320. AKŎ: Pơkơ̆ng Hĭ Bĕ Bah Jơlah Amăng Khua Yang

Posted on Posted in Uncategorized

Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 320. AKŎ: Pơkơ̆ng Hĭ Bĕ Bah Jơlah Amăng Khua YangTƠÑA: Yua hơget mơnuih đaŏ brơi thâo pơkơ̆ng hĭ bah jơlah ñu laih anŭn anăm pơhiăp lu ôh lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng ơi yă amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Rơkâo kơ ƀing ta hrăm hrŏm ƀơi Pơrơtưh 10:19 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Pơtao Solomôn čih pơtô yom biă mă tơdang ñu laĭ tui anai, “Tơdang hlơi pô pơhiăp lu, sĭt ñu anŭn či ngă tui tơlơi wĕ wŏ, samơ̆ hlơi pô pơkơ̆ng hĭ jơlah ñu jing rơgơi yơh,” kiăng laĭ, đơđa tơlơi pơhiăp lu đơi kơƀah hĭ tơlơi pơmĭn hlâo jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng bah jơlah ƀu djơ̆ hăng tơlơi kơsem pơmĭn hiam hlâo dơ̆ng ta, giŏng anŭn tơlơi ba nao kơ tơlơi pơhiăp wĕ wŏ yơh hlŏng truh pơ bruă ngă ñu. Samơ̆ Yakơ kiăng kơ ƀing ta pơmĭn hlâo tañ, hơmư̆ tañ, akaih pơhiăp laih anŭn sui hil, yuakơ tơlơi anŭn jing kơnuih mơnuih đaŏ khŏm hơmâo yơh. Tơdang sa čô mơnuih pơhiăp lu hăng ƀu thâo pơkơ̆ng hĭ bah jơlah ñu pô ôh, ñu anŭn kơƀah hĭ tơlơi rơgơi thâo hluh yơh, yuakơ ñu či pơhiăp tui hăng mơnuih ƀu hơmâo tơlơi pơmĭn kiăng kơ ep kơsem lăng răng pơñen ôh. Mơ̆ng amăng bah pơhiăp mơ̆n dưi pơhiăp rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ arăng, samơ̆ ăt mơ̆ng bah jơlah mơ̆n thâo pơrăm pơdjai hĭ tơlơi hơdip arăng.

(2) Pơtao Solomôn čih pơtô tui anŭn yuakơ thâo krăn kơ boh răm tơbiă rai mơ̆ng tơlơi kơƀah tơlơi thâo pơmĭn ep kơsem hlâo kơ tơbiă rai mơ̆ng amăng bah sa čô mơnuih. Ñu kiăng kơ abih bang ƀing ană bă Ơi Adai thâo răng kơ amăng bah laih anŭn thâo pơmĭn kơsem amăng jua pơmĭn hlâo kơ pơhiăp tơbiă. Hră Ơi Adai pơtrŭt kơ rĭm ană bă Ñu kiăng kơ thâo pơhiăp rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ arăng nanao tơdang hơdip hơdơ̆ng ƀơi lŏn tơnah anai, anăm hơmâo tơlơi pơhiăp sat pơtrŭn hĭ kơnuih arăng ƀôdah pơhiăp pơlê̆ hĭ arăng ôh tơdang kơƀah hĭ tơlơi kơsem pơmĭn hlâo. Tơlơi pơhiăp mơnuih pơhiăp tơbiă jing tơlơi phat kơđi tơbiă mơ̆ng ñu nao pơ mơnuih pơkŏn yơh năng ai truh sat ƀôdah truh hiam, samơ̆ jua bơngăt thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai či djru pơhơdip hĭ arăng mơ̆ng tơlơi răm rai prŏng yơh tơdang pơhiăp djru rŭ̱ pơdơ̆ng arăng mơ̆ng pran jua glưh pơčah hĭ laih.

(3) Jing ƀing ană bă ană plơi Ơi Adai, brơi kơ ƀing ta thâo pơđing hơmư̆ tui nanao bĕ Boh Hiăp Ơi Adai kiăng kơ ƀing ta yua tơdang ƀing ta pơhiăp tơbiă hăng ƀing arăng boh nik ñu hăng ƀing ayŏng amai adơi đaŏ ta, yuakơ ƀing gơ̆ jing ƀing Khua Yang hơmâo blơi mă laih hăng drah Ñu pô. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng hơi, brơi kơ ƀing ta thâo djă̱ pioh bĕ abih bang tơlơi hiam klă Khua Yang pha brơi kơ ƀing ta amăng pran jua tơlơi pơmĭn jua bơngăt ta, kiăng kơ ƀing ta thâo pơhiăp tơbiă tơlơi pơđĭ pran jua ayŏng amai adơi ta nanao. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo răng pơñen nanao bĕ huĭdah ƀing ta pơhiăp lu đơi hăng kơƀah hĭ tơlơi pơmĭn, sĭt yơh, brơi kơ ƀing ta thâo pơkơ̆ng hĭ bah jơlah ta nanao amăng tơlơi khăp pap Khua Yang. Bơni hiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *