317. AKŎ: Tŭ Pơmŭt Bĕ Anăn Ta Amăng Sŏp Hră Tơlơi Hơdip

317. AKŎ: Tŭ Pơmŭt Bĕ Anăn Ta Amăng Sŏp Hră Tơlơi Hơdip

Posted on Posted in Uncategorized

Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai.317. AKŎ: Tŭ Pơmŭt Bĕ Anăn Ta Amăng Sŏp Hră Tơlơi HơdipHium pa jolan anai kiăng pohrăm broi bing ana ba thâo kojap tui amăng khua yang le? 

TƠÑA: Yua hơget ƀing ta khŏm tŭ arăng čih pơmŭt anăn ta amăng sŏp hră tơlơi hơdip hlŏng lar Ơi Adai lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ Pơrơđah 20:15 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Ding kơna pơjao Yôhan čih pơtô yom biă mă tơdang ñu ruai tui anai, “Tơdah anăn hlơi pô arăng ƀu hơduah ƀuh ôh amăng sŏp hră tơlơi hơdip, ñu anŭn Ơi Adai glŏm trŭn ñu amăng dơnao apui yơh,” kiăng laĭ, hlơi pô hơmâo tŭ ju̱m laih Khua Yang Yêsu Krist jing Khua Yang hăng Pô Pơklaih kơ ñu pô, sĭt ñu anŭn jing ană bă Ơi Adai laih anŭn anăn ñu arăng čih mŭt amăng sŏp hră tơlơi hơdip yơh, yuakơ ñu hơmâo laih tơlơi hơdip hlŏng lar mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ Yêsu Krist. Hơmâo anăn amăng sŏp hră tơlơi hơdip jing hơmâo anăn amăng pra̱ng anăn ƀing ană plơi Ơi Adai pơ Plơi Hiam adih yơh. Samơ̆ pap mơñai biă mă yơh kơ ƀing hlơi pô anăn gơñu arăng ƀu hơduah ƀuh ôh amăng sŏp hră tơlơi hơdip, yuakơ ƀing gơñu hơngah ƀu đaŏ kơnang ôh kơ Ană Ơi Adai kiăng kơ hơmâo tơlơi hơdip hlŏng lar.

(2) Ding kơna pơjao Yôhan čih tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang mơnuih mơnam thâo krăn sĭt kơ tơlơi kơnơ̆ng hơjăn Yang Yêsu Krist đôč yơh dưi yap mŭt anăn arăng kiăng kơ čih pioh amăng sŏp hră tơlơi hơdip Ơi Adai. Ñu pơruai tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ ƀing ană bă Ơi Adai thâo dŏ kơjăp krăp kơđiăng kơčăng răng kơ tơlơi hơdip gơñu pô huĭdah či tơhrŏh tơdu hĭ yơh tơdah ƀing gơñu ƀu dŏ kle̱p pơgop pơlir hăng Khua Yang Yêsu. Rơngiao kơ anŭn dơ̆ng, dơnao apui jing hơmâo biă mă yơh, yuakơ Yang Yêsu pô ăt pơruai kơ tơlơi dơnao apui mơ̆n, anŭn jing anih Ơi Adai pơkra brơi kơ Satan wơ̆t hăng ƀing yang sat. Samơ̆ tơdah ƀing hlơi pô hơngah ƀu kiăng đaŏ kơnang tŭ ju̱m ôh Ană Ơi Adai kơnơ̆ng Ha Čô anŭn, sĭt ƀing gơñu hơmâo tŭ mă laih tơlơi pơkơhma̱l Ơi Adai ƀơi gơñu pô laih anŭn dŏ tơguăn kơ hrơi phat kơđi hơnăl tuč yơh.

(3) Jing ƀing đaŏ kơnang kơ Khua Yang Yêsu laih, ƀing ta jing laih ƀing ană bă Ơi Adai jing lŏm kơ ƀing ană plơi pơ adai adih. Brơi kơ ƀing ta thâo pơmĭn ep kơsem glaĭ bĕ mơta tơlơi amăng tơlơi hơdip pran jua tơlơi pơmĭn ta huĭdah ƀing ta aka ƀu hơmâo ôh tơlơi hơdip hlŏng lar ƀôdah hlak dŏ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi jing ană plơi Ơi Adai. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng hơi, brơi kơ ƀing ta thâo kơsem glaĭ bĕ huĭdah ƀing ta aka ƀu pơhaih tơbiă ôh hăng amăng bah ta pô kơ tơlơi yap đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu jing Khua Yang hăng Pô Pơklaih kơ ta pô. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo jao pơyơr ta pô kơ Ơi Adai kiăng kơ Ñu čih pioh bĕ anăn ta amăng sŏp hră tơlơi hơdip hlŏng lar Ñu čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anai. Bơni hiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *