316. AKŎ: Ur Dreo Hơ̆k Mơak Kơ Khua Yang

316. AKŎ: Ur Dreo Hơ̆k Mơak Kơ Khua Yang

Posted on Posted in Uncategorized

 Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 

316. AKŎ: Ur Dreo Hơ̆k Mơak Kơ Khua YangTƠÑA: Yua hơget ƀing ta năng ur dreo hơ̆k mơak kơ Yahweh Ơi Adai hăng kơkuh pơpŭ kơ Ñu nanao lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 100:1 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Pô čih hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč anai čih pơruai yom biă mă tơdang ñu laĭ tui anai, “Ur dreo hơ̆k mơak bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah!” kiăng laĭ, tơlơi ur dreo hơ̆k mơak kơ Yahweh jing tơlơi năng ngă laih anŭn khŏm ngă biă mă yơh, yuakơ Khua Yang Ơi Adai jing Ơi Adai sĭt, Ñu thâo hơmư̆ hăng thâo laĭ glaĭ, Ñu thâo ngă bruă tơl ƀu hơmâo ƀing yang rơba̱ng pơkŏn ôh dưi ngă khul bruă mơsêh mơyang Ñu hơmâo ngă laih. Ñu nanao răk rong čông ba ƀing ană bă Ñu nanao. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Ñu jing Pô pơjing hĭ kơ ƀing hlơi pô đuaĭ tui kơkuh pơpŭ đaŏ kơnang kơ Ñu jing hĭ ƀing ană plơi Ñu, jing ƀing lŏm kơ Ñu hlŏng lar yơh.

(2) Pô čih hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč anai čih pơruai tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang ƀing ană plơi Ơi Adai thâo kơkuh pơpŭ hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai kơ Khua Yang, yuakơ Khua Yang hơmâo yap tŭ mă laih ƀing gơ̆ jing ƀing lŏm kơ Ñu nanao. Ñu čih pơruai tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang mơnuih thâo krăn kơ Ơi Adai anai jing Ơi Adai sĭt laih anŭn hiam klă nanao, yuakơ Ñu thâo khăp hiam klă kơ ƀing hlơi pô lŏm kơ Ñu truh pơ rơnŭk hlŏng lar yơh. Laih dơ̆ng, Khua Yang Yahweh ăt dŏ tŏng ten hăng ƀing ană plơi ană bă Ñu nanao amăng abih rơnŭk mơ̆n kiăng kơ răk rong dui ba. Yuakơ anŭn yơh, ñu iâu mơthưr kơ abih bang mơnuih mơnam brơi thâo nao ăh hơĭn đaŏ kơnang đuaĭ tui kơkuh pơpŭ kơ Khua Yang sĭt nik.

(3) Jing ƀing đaŏ kơnang kơ Khua Yang Yêsu, ƀing ta jing ƀing lŏm kơ Khua Yang Ơi Adai laih yơh. Brơi kơ ƀing ta thâo hơduah sem ƀô̆ mơta Khua Yang kiăng kơ thâo ur dreo hơ̆k mơak yuakơ abih bang tơlơi bruă Ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing ta. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang hơi, brơi kơ ƀing ta thâo mŭt nao bĕ pơ amăng ja̱ng Sang Yang Khua Yang hăng tơlơi hơdơr bơni, yuakơ Ñu jing hiam klă hăng ƀing ta nanao. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo ur dreo hơ̆k mơak bơni hơơč kơ Khua Yang ta nanao bĕ. Bơni hiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *