315. AKŎ: Brơi Thâo Ngă Hiam Klă Nanao Bĕ

315. AKŎ: Brơi Thâo Ngă Hiam Klă Nanao Bĕ

Posted on Posted in Uncategorized

 Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 315. AKŎ: Brơi Thâo Ngă Hiam Klă Nanao BĕTƠÑA: Yua hơget ƀing ta khŏm wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi bruă sat ƀai kiăng kơ thâo ngă tơlơi bruă hiam klă amăng Khua Yang nanao lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Yang Krist. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ 1 Pêtrôs 3:11-13 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Ding kơna pơjao Pêtrôs čih pơtô yom biă mă tơdang ñu laĭ tui anai, “Ñu anŭn khŏm wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi sat ƀai laih anŭn ngă tơlơi hiam klă, laih anŭn ñu khŏm hơduah sem kiaŏ tui tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh. Yuakơ mơta Khua yang dŏ lăng ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng laih anŭn tơngia Ñu pơđi̱ng hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gơñu iâu laĭ yơh, samơ̆ wir ƀô̆ Ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing hlơi pô ngă sat ƀai. Tơdah ƀing gih hur har ngă tơlơi hiam klă, hlơi pô či ngă sat kơ ƀing gih lĕ?” kiăng laĭ, tơlơi huĭ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai jing tơlơi đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi soh sat laih anŭn tơlơi kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi bruă sat ƀai yơh. Thim mŭt pơ anŭn jing tơlơi thâo khăp kơkuh pơpŭ kơ Khua Yang nanao amăng abih tơlơi hơdip ñu yơh. Mơnuih đaŏ kơnang kơ Khua Yang Ơi Adai jing mơnuih thâo hơduah sem đuaĭ tui hơdôm tơlơi rơnŭk rơno̱m Khua Yang pha brơi kơ ñu kiăng kơ ngă yơh. Tơdang ñu ngă tui anŭn kiăng kơ đuaĭ tui tơlơi Khua Yang kiăng, Ơi Adai či wai lăng git gai ñu amăng abih tơlơi bruă tơlơi hơdip ñu yơh, laih anŭn ăt khăp pơđi̱ng hơmư̆ tơlơi ñu kwưh rơkâo iâu laĭ mơ̆n tơdang ñu dŏ amăng tơlơi gleh tơnap.

(2) Ding kơna pơjao Pêtrôs čih pơruai yom biă mă kar hăng anŭn yuakơ ñu kiăng kơ ƀing đaŏ kơ Khua Yang thâo pơmĭn kơ tơlơi hlơi pô thâo hơduah sem đuaĭ tui tơlơi rơnŭk rơno̱m Khua Yang, ñu anŭn hlak hơduah sem tơlơi bơni hiam prŏng prin yơh amăng tơlơi hơdip ñu, yuakơ Khua Yang hlak pơčrang tơlơi bơngač Ñu ƀơi ñu anŭn yơh. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, hlơi pô hơduah sem ngă tui tơlơi hiam klă Khua Yang pha brơi, sĭt mơnuih mơnam ƀu či ngă sat kơ ñu yuakơ ñu ngă tơlơi bruă hiam ôh. Mơnuih mơnam hơduah sem kiăng kơ hơmâo mơnuih thâo ngă bruă hiam, samơ̆ Ơi Adai hơduah sem ƀing mơnuih hlơi pô thâo kơnang kơ Ñu kiăng kơ ngă bruă hiam klă yơh. Tơdang mơnuih đaŏ dŏ amăng Khua Yang laih anŭn ngă bruă hiam klă kơ ƀing arăng, ƀu djơ̆ ñu pô ngă bruă anŭn hơjăn păn ôh, samơ̆ ñu hơmâo Khua Yang Klâo Pô dŏ amăng ñu či pơrơđah tơlơi bruă hiam klă Ơi Adai kơ ƀing arăng yơh.

(3) Jing ƀing đaŏ kơnang kơ Yang Krist, ƀing ta hơmâo jing laih ƀing ană bă Ơi Adai jing ƀing ană plơi Ñu, brơi kơ ƀing ta thâo đaŏ kơnang đuaĭ tui tơlơi Khua Yang kiăng amăng tơlơi hơdip ta nanao bĕ, yuakơ Ñu kiăng kơ ƀing ta thâo ngă tơlơi bruă hiam klă tui hăng tơlơi Ñu kiăng. Tui anŭn, Ơ ƀing met anong ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Yang Krist hơi, brơi kơ ƀing ta thâo dŏ amăng anăp mơta Khua Yang nanao bĕ hăng tơlơi đaŏ kơnang ngă bruă hiam klă kơ ƀing arăng pơala kơ tơlơi bruă sat ƀai. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo wĕh đuaĭ hĭ nanao bĕ mơ̆ng tơlơi bruă sat ƀai kiăng kơ dưi ngă tơlơi bruă hiam klă nanao amăng Khua Yang kơ ƀing mơnuih jum dar ta. Bơni hiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *