314. AKŎ: Brơi Thâo Jing Mơnuih Đaŏ Sĭt Bĕ

314. AKŎ: Brơi Thâo Jing Mơnuih Đaŏ Sĭt Bĕ

Posted on Posted in Uncategorized

 Kơkuh hăng tơlơi tơña bla, kơ abih bang ƀing met ađŏng ayŏng amai adơi ơi yă ană amon khăp hơ-eng amăng Yang Krist! Rơkâo kơ ƀing ta pioh mông pơhrăm hrơ̆m hơbĭt bĕ ƀơi jơlan phŭn yo̱m pơphăn gah yŭ̱ anai. 314. AKŎ: Brơi Thâo Jing Mơnuih Đaŏ Sĭt BĕTƠÑA: Yua hơget Hơdrôm Hră pơtă kiăng kơ ƀing ta thâo jing hĭ sa čô mơnuih đaŏ sĭt lĕ?

LAĬ GLAĬ: Kơkuh kơ abih bang ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Yang Krist. Anai jing tơlơi laĭ glaĭ kơ Yakơ 1:26 tui hăng gah yŭ anai.

(1) Ding kơna Yakơ čih pơtô yom biă mă tơdang ñu pơtă tui anai, “Tơdah hlơi pô yap ñu pô jing mơnuih đaŏ sĭt laih anŭn ƀu akă kơ̆ng hĭ jơlah bah ñu pô ôh, ñu anŭn pơblư̆ hĭ ñu pô laih anŭn tơlơi đaŏ ñu jing hĭ đôč đač yơh,” kiăng laĭ, anai jing tơlơi tĕk djơ̆ kơ tơlơi rĭm čô mơnuih đaŏ khŏm tañ hơmư̆, sui pơhiăp hăng akaih hil yơh amăng kơnuih hơdip hơdơ̆ng rĭm hrơi kơ sa čô pô đaŏ kơ Yang Krist. Tơlơi akă kơ̆ng hĭ bah jơlah anai kiăng kơčrâo kơ tơlơi pơhiăp ƀu djơ̆ ƀu tơpă tui hăng tơlơi Khua Yang kiăng ôh, jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơmĭn dua tal: pơhiăp tơpă laih anŭn pơhiăp ƀlŏr mơ̆n. Yakơ hơmâo laĭ laih kơ tơlơi bruă ngă kar hăng anŭn jing pô đaŏ anŭn pơblư̆ hĭ ñu pô, jing pơƀlŏr hĭ ñu pô đôč yơh, laih anŭn boh hiăp ñu pơhiăp ƀu hơmâo tŭ yua hơget gĕt ôh.

(2) Ding kơna Yakơ čih pơtô tui anŭn yuakơ ñu kiăng kơ abih bang ƀing đaŏ thâo đaŏ kơnang kơ Khua Yang laih anŭn ngă bruă hiam klă. Boh nik ñu ngă tơlơi bruă čơdơ̆ng mơ̆ng jơlah bah pơhiăp tơbiă yơh, yuakơ hơget bă blai laih amăng pran jua tơlơi pơmĭn, sĭt tơlơi anŭn či tơbiă ƀơi amăng bah yơh. Tơdah gah lăm pran jua tơlơi pơmĭn pô đaŏ bă blai hăng tơlơi hiam klă, sĭt ñu anŭn či ngă bruă hiam klă nanao yơh laih anŭn tơlơi pơhiăp ñu či bă hăng tơlơi pơhiăp pơđĭ pran jua thâo gŭm djru kơ arăng yơh. Samơ̆ tơdah pô đaŏ hơmâo bă blai hăng tơlơi ruă phĭ̱ amăng jua pơmĭn ñu, sĭt ñu anŭn či pơhiăp tơlơi pơruă pran jua tơlơi pơmĭn arăng biă mă yơh. Anŭn jing tơlơi bruă tơbiă rai mơ̆ng ƀing yang bơngăt sat laih anŭn pô đaŏ anŭn hơmâo pŏk laih bah amăng kơ ƀing yang bơngăt sat anŭn mŭt amăng ñu.

(3) Jing ƀing đaŏ kơnang laih kơ Yang Yêsu, brơi kơ ƀing ta thâo anăm pơblư̆ hĭ ta pô yua mơ̆ng bah jơlah ta pô pơhiăp tơbiă ôh. Tui anŭn, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn khăp hơeng amăng Khua Yang hơi, brơi kơ ƀing ta thâo yap kơnăl tơlơi đaŏ ta amăng Khua Yang jing yom pơphan bĕ laih anŭn thâo hla̱ tui Khua Yang nanao bĕ. Brơi kơ ƀing ta thâo tañ hơmư̆ sui pơhiăp laih anŭn akaih hil bĕ yuakơ anŭn jing phŭn kơ tơlơi hiam klă ƀing ta či hơmâo gah lăm ta hlâo kơ pơhiăp tơbiă. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta thâo akă kơ̆ng hĭ jơlah bah ta nanao bĕ amăng Khua Yang. Bơni hiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *